Deep Space 9 - epizódy
   
Prvá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
1x01 Emissary, Part I Vyslanec, časť 1.
1x02 Emissary, Part II Vyslanec, časť 2.
1x03 Past Prologue Posledný prológ
1x04 A Man Alone Osamelý muž
1x05 Babel Zmätok
1x06 Captive Pursuit Prenasledovanie obete
1x07 Q-Less Bez Q
1x08 Dax Dax
1x09 The Passenger Pasažier
1x10 Move Along Home Postupujte k domovu
1x11 The Nagus Nagus
1x12 Vortex Vortex
1x13 Battle Lines Bojová línia
1x14 The Storyteller Rozprávkar
1x15 Progress Pokrok
1x16 If Wishes Were Horses Klamné predstavy
1x17 The Forsaken Opustený
1x18 Dramatis Personae Nebezpečný stav
1x19 Duet Duet
1x20 In the Hands of Prophets V rukách prorokov
   
Druhá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
2x01 The Homecoming (1/3) Návrat domov (1/3)
2x02 The Circle (2/3) Kruh (2/3)
2x03 The Siege (3/3) Obliehanie (3/3)
2x04 Invasive Procedures Útočné procedúry
2x05 Cardassians Kardasiáni
2x06 Melora Melora
2x07 Rules of Acquisition Pravidlá zisku
2x08 Necessary Evil Nutné zlo
2x09 Second Sight Druhý pohľad
2x10 Sanctuary Útočište
2x11 Rivals Súperi
2x12 The Alternate Druhá možnosť
2x13 Armageddon Game Armagedón
2x14 Whispers Šepot
2x15 Paradise Raj
2x16 Shadowplay Temná hra
2x17 Playing God Hra na boha
2x18 Profit and Loss Zisk a strata
2x19 Blood Oath Krvavá prísaha
2x20 The Maquis, Part I Makisti, časť 1.
2x21 The Maquis, Part II Makisti, časť 2.
2x22 The Wire Drôt
2x23 Crossover Odvrátená strana
2x24 The Collaborator Kolaborant
2x25 Tribunal Tribunál
2x26 The Jem'Hadar Jem'Hadar
   
Tretia séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
3x01 The Search, Part I Pátranie, časť 1.
3x02 The Search, Part II Pátranie, časť 2.
3x03 The House of Quark Quarkov dom
3x04 Equilibrium Ekvilibrium
3x05 Second Skin Druhá tvár
3x06 The Abandoned Opustený
3x07 Civil Defense Civilná obrana
3x08 Meridian Meridian
3x09 Defiant Defiant
3x10 Fascination Okúzlenie
3x11 Past Tense, Part I Čas minulý, časť 1.
3x12 Past Tense, Part II Čas minulý, časť 2.
3x13 Life Support Podpora života
3x14 Heart of Stone Srdce z kameňa
3x15 Destiny Osud
3x16 Prophet Motive Úmysel prorokov
3x17 Visionary Vizionár
3x18 Distant Voices Vzdialené hlasy
3x19 Through the Looking Glass Zrkadlový vesmír
3x20 Improbable Cause Nepravdepodobná príčina
3x21 The Die Is Cast Kocky sú hodené
3x22 Explorers Prieskumníci
3x23 Family Business Rodinný podnik
3x24 Shakaar Shakar
3x25 Facets Aspekty
3x26 The Adversary Protivník
   
Štvrtá séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
4x01 The Way of the Warrior, Part I Cesta bojovníka, časť 1.
4x02 The Way of the Warrior, Part II Cesta bojovníka, časť 2.
4x03 The Visitor Návštevník
4x04 Hippocratic Oath Hipokratova prísaha
4x05 Indiscretion Nerozvážnosť
4x06 Rejoined Znovuspojenie
4x07 Little Green Men Malý zelený mužíček
4x08 Starship Down Zostrelená loď
4x09 The Sword of Kahless Khalesov meč
4x10 Our Man Bashir Náš muž Bashir
4x11 Homefront (1/2) Domáci front (1/2)
4x12 Paradise Lost (2/2) Stratený raj (2/2)
4x13 Crossfire Krížová paľba
4x14 Return to Grace Návrat k milosti
4x15 The Sons of Mogh Synovia Moghovi
4x16 The Bar Association Barová asociácia
4x17 Accession Prírastok
4x18 Rules of Engagement Pravidlá vojny
4x19 Hard Times Ťažké časy
4x20 Shattered Mirror Rozbité zrkadlo
4x21 The Muse Múza
4x22 For the Cause Z presvedčenia
4x23 To The Death Na smrť
4x24 The Quickening Prvý pohyb
4x25 Body Parts Časti tela
4x26 Broken Link (1/2) Prerušené spojenie (1/2)
   
Piata séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
5x01 Apocalypse Rising (2/2) Apokalypsa prichádza (2/2)
5x02 The Ship Loď
5x03 Looking for par'Mach in All the Wrong Places Hľadanie par'Machu na samých zlých miestach
5x04 Nor the Battle To the Strong Ani boj o najsilnejšieho
5x05 The Assignment Úloha
5x06 Trials and Tribble-ations Súdy a triblovania
5x07 Let He Who is Without Sin... Nech ten, kto je bez hriechu...
5x08 Things Past Veci minulé
5x09 The Ascent Výstup
5x10 Rapture Roztržka
5x11 The Darkness and the Light Temnota a svetlo
5x12 The Begotten Plodený
5x13 For The Uniform Pre uniformu
5x14 In Purgatory's Shadow (1/2) V tieni očistca
5x15 By Inferno's Light (2/2) Vo svetle pekla
5x16 Doctor Bashir, I Presume? Doktor Bashir, predpokladám?
5x17 A Simple Investigation Jednoduché vyšetrovanie
5x18 Business as Usual Obchody ako obvykle
5x19 Ties of Blood and Water Väzby krvi a vody
5x20 Ferengi Love Songs Ferengijské zamilované piesne
5x21 Soldiers of the Empire Vojaci Impéria
5x22 Children of Time Deti času
5x23 Blaze of Glory Žiara slávy
5x24 Empok Nor Empok Nor
5x25 In The Cards V kartách
5x26 A Call To Arms (0/6) Volanie do zbrane
   
Šiesta séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
6x01 A Time To Stand (1/6) Vydržať
6x02 Rocks and Shoals (2/6) Skaly a piesčiny
6x03 Sons and Daughters (3/6) Synovia s dcéry
6x04 Behind the Lines (4/6) Za líniami
6x05 Favor the Bold (5/6) Oslava statočnosti
6x06 The Sacrifice of Angels (6/6) Obeta anjelov
6x07 You are Cordially Invited... Ste srdečne pozvaní...
6x08 Resurrection Vzkriesenie
6x09 Statistical Probabilities Štatistické pravdepodobnosti
6x10 The Magnificent Ferengi Statoční Ferengovia
6x11 Waltz Posledný valčík
6x12 Who Mourns for Morn Kto trúchli za Mornom
6x13 Far Beyond the Stars Ďaleko za hviezdami
6x14 One Little Ship Jedna malá loď
6x15 Honor Among Thieves Česť medzi zlodejmi
6x16 Change of Heart Premena srdca
6x17 Wrongs Darker Than Death or Night Krivdy horšie než smrť alebo noc
6x18 Inquisition Vyšetrovanie
6x19 In the Pale Moonlight Vo svetle mesačného svitu
6x20 His Way Jeho cesta
6x21 The Reckoning Účtovanie
6x22 Valiant Loď Valiant
6x23 Profit and Lace Zisk a šnúrka
6x24 Time's Orphan Sirota času
6x25 The Sound of her Voices Zvuk jej hlasu
6x26 Tears of the Prophets (1/3) Slzy prorokov
   
Siedma séria  
Por. č: Názov Slovenský názov
7x01 Image in the Stand (2/3) Obraz v piesku
7x02 Shadows and Symbols (3/3) Tiene a symboly
7x03 Afterimage Pretrvávajúci vnem
7x04 Take Me Out to the Holosuite Vezmi ma do simulátora
7x05 Chrysalis Kukla
7x06 Treachery, Faith, and the Great River Zrada, viera a veľká rieka
7x07 Once More Unto The Breach Ešte raz na útek
7x08 The Siege of AR-558 Obliehanie AR-558
7x09 Covenant Posvätný záväzok
7x10 It's Only A Paper Moon Je to iba papierový mesiac
7x11 Prodigal Daughter Rozmarná dcéra
7x12 The Emperor's New Cloak Cisárov nový plášť
7x13 Field of Fire Pole paľby
7x14 Chimera Chiméra
7x15 Badda-Bing, Badda-Bang Badda-Bing, Badda-Bang
7x16 Inter Arma Enim Silent Leges Vo vojne zákony mlčia
7x17 Penumbra Polotieň
7x18 'Til Death Do Us Part Pokiaľ nás smrť nerozdelí
7x19 Strange Bedfellows Zvláštni spoločníci
7x20 The Changing Face of Evil Premenlivá tvár zla
7x21 When It Rains... Keď prší...
7x22 Tacking Into the Wind Plavba proti vetru
7x23 Extreme Measures Výnimočné opatrenia
7x24 The Dogs of War Psy vojny
7x25 What You Leave Behind, Part I To, čo si zanechal, časť 1.
7x26 What You Leave Behind, Part II To, čo si zanechal, časť 2.